40 Soal Pilihan Ganda PAT/UKK Bahasa Indonesia Kelas 10 Part 1 + Jawabannya

Soal dihimpun dari 3 Modul PJJ Bahasa Indonesia Kelas 10, yaitu Modul KD-3.16, KD-3.17, dan KD-3.18. Soal PAT atau UKK dalam bentuk pilihan ganda semua. Bagian pertama (Part 1) terdiri dari 40 soal.

40 Soal Pilihan Ganda PAT/UKK Bahasa Indonesia Kelas 10 Part 1

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih A, B, C, D, atau E yang paling tepat!

1. Pada saat membaca puisi, kita harus memperhatikan irama agar….

A. puisinya menarik 

B. tidak kehabisan nafas

C. memahami makna puisi

D. penampilan kita berhasil 

E. tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat

Jawaban: E

Irama merupakan pergantian tinggi rendah, panjang pendek, cepat lambat dan keras lembutnya suara dalam pembacaan puisi

2. Pembacaan puisi Doa karya Chairil Anwar akan memperlihatkan ekspresi mimik berupa….

A. sedih

B. gembira

C. haru

D. memberontak

E. menakutkan

Jawaban: C

Puisi Doa karya Chairil Anwar merupakan puisi yang bertemakan ketuhanan. Puisi menggambarkan seorang hamba yang mengaku telah berbuat salah dan menyesalinya.

3. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi, kecuali….

A. vokal, ekspresi, dan intonasi

B. vokal, rima, dan ekspresi

C. mimik, intonasi dan penghayatan

D. penghayatan, ekspresi, dan rima

E. vokal, ekspresi, dan penghayatan

Jawaban: A

Dalam membaca puisi, maka yang perlu diperhatikan adalah penguasaan vokal/artikulasi, ekspresi/mimik, dan intonasi yang tepat

4. Ketepatan penyajian dalam menentukan keras dan lemah pengucapan suatu kata disebut….

A. Penghayatan 

B. Intonasi

C. Ekspresi

D. Vokal

E. rima

Jawaban: B

5. Salah satu hal yang penting kita lakukan agar membaca puisi dengan baik adalah.…

A. membaca puisi dengan satu tarikan napas panjang

B. menguasai artikulasi tertentu saja dalam membaca puisi

C. memperlihatkan ekspresi/mimik yang tepat sesuai isi puisi

D. memahami suasana, menghayati tema, dan makna puisinya

E. menguasai konsep tentang cara membacakan puisi dengan baik

Jawaban: D

Dengan memahami suasana, menghayati tema, dan makna puisi maka kita akan mudah untuk bias membacakan puisi dengan baik

6. Membaca dalam hati puisi secara berulang-ulang bertujuan untuk….

A. melatih untuk penampilan yang lebih baik 

B. memahami isi dan cara membaca puisi

C. melatih teknik pernapasan

D. melatih vokal artikulasi

E. menguasai puisi

Jawaban: B

Dengan membaca berulangkali puisi, maka akan memudahkan kita dalam memahami dan membacakan puisi dengan baik

7. Berikut ini merupakan vokal yang perlu kita kuasai saat membaca puisi, kecuali….

A. /a/, /i/, /u/, /e/, /o

B. u/, /e/, /o/, /ai/, /au

C. /i/, /u/, /e/, /o/, /ai

D. a/, /i/, /u/ ai/, /au

E. /ai/, /au/, /ae/, /ab/, /ac

Jawaban: E

Vokal dalam puisi adalah /a/, /i/, /u/, /e/, /o/, /ai/, /au, /ae/, ao/

8. Seorang pembaca puisi yang baik mampu….

A. Membacakan puisi dengan penuh kepercayaan diri 

B. Menjiwai puisi yang dibacakan

C. Memperlihatkan ekspresi 

D. Menguasai intonasi

E. Menguasai vokal 

Jawaban: B

Syarat untuk mampu menjadi pembaca puisi salah satunya adalah menjiwai keseluruhan isi puisi.

9. Pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan dalam pembacaan puisi disebut….

A. ekspresi

B. intonasi

C. artikulasi

D. vokal

E. rima 

Jawaban: A

10. Tekanan pada kata-kata yang dianggap penting dalam pembacaan puisi disebut….

A. Intonasi

B. Dinamik

C. Tempo

D. irama

E. Artikulasi

Jawaban: B

11. Suatu karya puisi yang baik memiliki makna yang mendalam. Makna diungkapkan dengan memadatkan berbagai....

A. kata

B. nilai puisi 

C. bahasa kias

D. unsur bahasa 

E. kata imajinatif

Jawaban: D

12. Puisi merupakan karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh hal-hal berikut, kecuali....

A. rima 

B. ragam 

C. matra

D. irama

E. penyusunan lirik

Jawaban: B

13. Dengan adanya irama, puisi yang ditulis dapat disajikan dengan indah, sehingga mampu memengaruhi ketertarikan pembaca atau pendengar terhadap puisi. Berdasarkan pernyataan tersebut, pengertian irama adalah....

A. Pergantian, keras lembut, lambat cepat, panjang pendek, atau tinggi rendahnya pengucapan kata dalam puisi.

B. Hasil dari upaya memilih kata kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa.

C. Karya sasrta hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia.

D. Bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair.

E. Penyusunan bunyi dari kata-kata dalam sebuah puisi.

Jawaban: A

14. Untuk menemukan makna dalam sebuah puisi, pembaca harus membaca puisi dengan saksama dan memperhatikan banyak faktor dalam puisi tersebut. Salah satunya adalah....

A. Nilai seni dari pembacaan puisi

B. Penggunaan diksi dalam bahasa

C. Kemampuan seseorang membaca puisi

D. Pendengar merasa terbawa dalam puisi yang dibacakan

E. penggunaan kata-kata kiasan

Jawaban: B

15. Bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna...

A. denotatif

B. konotatif

C. leksikal

D. gramatikal

E. lugas dan konkret

Jawaban: B

16. Bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusun lirik dan bait, serta penuh makna. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari....

A. cerita pendek

B. karya sastra

C. gurindam

D. puisi

E. prosa

Jawaban: D

17. Buku yang memuat kumpulan puisi, baik dari seorang penyair atau beberapa penyair, pernyataan tersebut merupakan pengertian dari....

A. pembacaan puisi

B. memahami puisi

C. antologi puisi

D. penilaian puisi

E. menulis puisi

Jawaban: C

18. Memahami isi puisi adalah upaya awal yang harus dilakukan oleh pembaca puisi untuk mengungkap makna yang...

A. indah

B. tersirat

C. tersurat

D. menarik

E. imajinatif

Jawaban: B

19. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan....

A. strukturnya

B. unsur intrinsik

C. unsur ekstrinsik

D. unsur pembangun

E. struktur fisik dan batin

Jawaban: E

20. Puisi berjudul “aku“ merupakan karya dari....

A. Goenawan Muhammad

B. Chairil Anwar

C. Acep Zamzam

D. H.B. Jasin

E. Sitor Situmorang

Jawaban: B

Soal KD-3.17

21. Perhatikan kutipan puisi berikut!

Di dinding-dinding rumahku

Kelelawar-kelelawar terdiam

Begitu tenang

Seperti tengah sembahyang

Khusyuk telungkup

Di balik sayup terkatup

Barangkali mensyukuri hidup

Majas yang terdapat dalam larik keempat puisi tersebut adalah . . .

A. Personifikasi

B. Hiperbola

C. Repetisi

D. Asosiasi

E. Metonimia

Jawaban: D

22. Bacalah puisi berikut!

Bebukitan membentukmu

Gunung kapur nyata

Pada kemarau kau lara

Ada yang lupa

Kau adalah surga yang tersembunyi

Kata lara dalam kutipan puisi tersebut melambangkan . . .

A. Kekeringan

B. Kemiskinan

C. Kesengsaraan

D. Kesepian

E. Kekhawatiran

Jawaban: A

23. Perhatikan kedua kutipan berikut!

Puisi 1

Kaki

. . . 

kaki ka pai ka ma katamu kataku kaki ka pai lai

kaki ka pai ka ma katamu kataku

kaki ka pai kini

kaki ka pai ka ma katamu

kataku kaki

ka pai

juo

kaki ke mana kita katamu kataku diamlah kau

kaki kau kaki katak kuku katak kuku kau

kuku kuda kuku kau kaki kuda kaki

kau


Puisi 2

Doa

Tuhan

Beri aku kemerdekaan dari rasa kecemasan

Atas ejekan orang

Atas nistaan orang

Atas dilupakan orang

Atas disepelekan orang

Atas dipermalukan orang

Atas takdipedulikan orang

Atas dianggap-enteng orang

Perbedaan pola penyajian kedua puisi tersebut adalah . . .

A Puisi 1: Tipografi anak tangga - sedangkan Puisi 2: Tipografi zig-zag

B Puisi 1: Tipografi tidak teratur - sedangkan Puisi 2: Tipografi piramida

C Puisi 1: Tipografi piramida - sedangkan Puisi 2: Tipografi anak tangga

D Puisi 1: Tipografi zig-zag - sedangkan Puisi 2: Tipografi anak tangga

E Puisi 1: Tipografi anak tangga - sedangkan Puisi 2: Tipografi piramida

Jawaban: C

24. Bacalah kutipan puisi berikut!

Sajak Matahari

Matahari bangkit dari sanubariku 1

Menyentuh permukaan samodra raya 2

Matahari keluar dari mulutku 3

Menjadi pelangi di cakrawala

Wajahmu keluar dari jidatku 4

Wahai kamu, wanita miskin!

Kakimu terbenam di dalam lumpur 5

Larik yang menyimbolkan kesengsaraan terdapat pada larik berangka . . .

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Jawaban: E

25. Cermati kutipan puisi berikut!

Surat kepada Bunda : tentang Calon menantunya

. . . .

Mamma,

Burung dara jantan yang nakal

Yang sejak dulu kau piara

Kini terbang telah menemu jodohnya

Ia telah meninggalkan [ . . . ] yang kau buatkan

Dan tiada akan pulang

Buat selama-lamanya.

. . . .

Kata kias yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah . . .

A. Pagar

B. Kandang

C. Pohon

D. Kebun

E. Ruang

Jawaban: B

26. Bacalah puisi berikut!

 Keluarga Puisi

(1) Kakek sudah menguning

(2) Tak lama lagi terlepas dari ranting

(3) Dan menggelepar di pekarangan

(4) Nenek sudah matang

(5) Sudah bersiap meninggalkan dahan

(6) Dan terhempas di rerumputan

Simbol tua dalam puisi tersebut ditunjukkan oleh larik berangka . . .

A. 1 dan 2

B. 1 dan 4

C. 1 dan 6

D. 4 dan 5

E. 4 dan 6

Jawaban: B

27. Bacalah kutipan puisi berikut!

Mahligai Kasih

Anak-anakku

Kau bangun mahligai cinta

Di taman kehidupanmu yang teduh hari ini

Makna kata mahligai pada larik kedua kutipan puisi tersebut adalah . . .

A. Tempat

B. Rumah

C. Ruang

D. Istana

E. Surga

Jawaban: D

28. Bacalah puisi berikut!

POT

Pot apa pot itu pot kaukah pot aku 

 Pot pot pot 

Yang jawab pot pot pot pot kaukah pot itu 

Yang jawab pot pot pot pot kaukah pot aku 

 Pot pot pot 

Potapapotitu potkaukah pot aku? 

 POT 

Ciri yang menonjol pada puisi tersebut adalah.... 

A. Menampilkan simbol–simbol bahasa yang berulang 

B. Membuat bentuk yang berbeda dengan yang lain 

C. Mengulang kata yang sama pada setiap larik 

D. Tipografi, pengulangan kata, dan persamaan bunyi 

E. Memiliki imaji pengindraan

Jawaban: D

29. Di bawah ini merupakan langkah-langkah membuat puisi :

1. Menentukan tema dan judul puisi

2. Kembangkan puisi seindah mungkin

3. Membayangkan suasana

4. Menggunakan gaya bahasa

5. Menentukan gaya puisi

Urutan yang benar dari langkah-langkah membuat puisi adalah….

A. 5 – 1 – 3 – 4 – 2 

B. 5 – 4 – 1 – 2 – 3 

C. 4 – 5 – 1 – 2 – 3 

D. 3 – 4 – 2 – 5 – 1 

E. 4 – 2 – 5 – 1 – 3

Jawaban: A

30. Bacalah isi puisi berikut dengan saksama!

Karangan Bunga

Tiga anak kecil

Dalam langkah malu-malu

Datang ke Salemba

Sore itu

"Ini dari kami bertiga

Pita hitam dalam karangan bunga

Sebab kami ikut berduka

Bagi kakak yang ditembak mati siang tadi."

Amanat dari puisi tersebut adalah . . .

A. Perjuangan sekelompok anak kecil yang turut berduka.

B. Segeralah ke Salemba untuk menuntut keadilan.

C. Berjuanglah untuk mempertahankan golongan tertentu.

D. Segala perjuangan bila tidak dilandasi dengan keimanan akan terkalahkan.

E. Hendaklah kita menghargai pengorbanan orang yang membela kebenaran.

Jawaban: E

Soal KD-3.18

31. Bacalah kutipan resensi berikut!

Betapa apiknya Mangunwijaya meneliusuri latar keturunan tokoh Atik. Ayahnya, Pak Ansana, adalah pecinta alam. Maka, tidak mengherankan apabila anaknya, Atik kemudian menjadi ahli biologi. Atik seneng buku, Ia membuat karirnya dengan buku. Keistimewaan Mangunwijaya lagi bahwa ia menampilkan penuturan-penuturan sesuai dengan tingkat sosial dan lingkungannya.

Masalah yang disoroti dalam penggalan resensi novel tersebut adalah ….

A. Kelebihan pengarang (Mangunwijaya) dalam menggambarkan latar.

B. Cara Mangunwijaya bercerita dalam novel

C. Latar belakang kehidupan tokoh Atik

D. Pemaparan keturunan tokoh Atik

E. Kepandaian Mangunwijaya dalam menulis cerita

Jawaban: 

32. Bacalah teks berikut!

Terlepa dari berbagai ketidaksempurnaannya, harus diakui bahwa buku pertama seorang “yogi buku” ini merupakan karya yang memikat. Bahkan cara dan gaya pengungkapannya, dalam kadar tertentu, telah memberikan sentuhan sastra yang cukup enak dinikmati. Kita menantikan karya berikutnya. Sumber: Majalah Matabaca, Agustus 2002.

Pernyataan yang tepat untuk penutup resensi tersebut adalah ….

A. Penutup resensi buku tersebut sangat tepat.

B. Pada bagian penutup resensi buku seharusnya mengajak untuk membaca buku karena sangat bermanfaat

C. Pada bagian penutup resensi buku seharusnya mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikkan lebih ajuh fenomena atau problem yang muncul dalam sebuah buku.

D. Pada bagian penutup resensi buku seharusnya memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah buku

E. Pada bagian penutup resensi buku seharusnya berisi uraian tentang buku itu penting untuk siapa dan mengapa.

Jawaban: E

33. Bacalah teks berikut!

Novel ini membuka nuansa baru pada zamannya. Sutan Takdir Alisyahbana membawa pembaharuaan di bidang masalah yang diungkapkan. Wanita zaman sebelumnya, adalah pengabdi dalam keluarga yang bertanggung jawab kepada rumah tangga, alias penunggu rumah. Namun Sutan Takdir Alisyahbana menampilkan kedudukan wanita setara dengan pria bekerja, aktif di luar rumah dan mengajukan kaumnya yang dieakilkan tokoh Tuti. Tokoh ini sebagai teladan di masa sekarang dan para pelajar (Tokoh Masa Depan).

Berdasarkan data buku tersebut jika disusun sebagai kalimat resensi tentang keunggulan novel adalah…

A. Wajarlah novel Layar Terkembang wajib dibaca oleh para siswa.

B. Memang sepantasnya novel ini mendapatkan penghargaan dari dunia pendidikan

C. Masalah perjuangan emansipasi wanitalah yang membawa novel ini wajib dikenal di dunia pendidikan

D. S. Takdir Alisayhbana seorang yang ahli mengemukakan permasalahan dalam dunia pendidikan

E. Memang masih jarang novel yang membahas emansipasi dan perjuangan kaum wanita

Jawaban: C

34. Bacalah teks berikut!

Cerita ini baik dan mudah ditangkap. Pengarang menyajikan masalah yang aktual dan sering kita jumpai sehari-hari. Semuanya dapat diteria akal sehat serta tidak membosankan. Pengarang menguraikan panjang lebar karakter tokoh-tokohnya. Jadi, cerita tidak kabur. Sayang pengarang sering mengulang-ulang kata p0rn0. Dalam satu buku, mungkin lebih dari empat kisah.

Kalimat resensi yang mengungkapkan keunggulan buku adalah …..

A. Cerita dapat diterima akal sehat dan tidak membosankan

B. Karakter tidak tergambar dengan cepat dan membaca berulang-ulang

C. Pengarang menghidupkan cerita dengan cerita porno dan menghalangi

D. Cerita diungkapkan seperti lazim nya cerita yang lain.

E. Kebosanan dapat diatasi oleh pembaca buku ini

Jawaban: A

35. Bacalah identitas berikut!

Judul : Riwayat Nabi Daud (Raja Adil Bijaksana, Nabi yang Mulia)

Pengarang : Ismail Pamungkas

Penerbit : PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Tahun : 1995

Setelah dibaca, ternyata buku tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Kalimat resensi yang tepat untuk mengulas data buku tersebut adalah ….

A. Isi buku ini bercerita tentang keadilan dan kebijaksanaan Nabi Daud. Daud menjadi raja sudah kehendak dari Tuhan.


B. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan komnikatif. Dengan demikian, pembaca dapat menikmati cerita tanpa harus berfikir keras.

C. Selain menarik, kelebihan buku ini juga dilengkapi dengan gambar yang mendukung isi cerita sehingga mudah dimengerti

D. Kekurangan cerita ini hanya terletak pada kisahnya yang terlalu singkat sehingga ceritanya kurang lengkap.

E. Cerita dalam buku ini sangat menarik, dapat membuat kita seolah-olah hadir pada masa nabi terdahulu.

Jawaban: B

36. Cermati teks berikut!

Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi dalam buku ini. Bagi siswa yang tidak senang membaca karya sastra memang buku ini tidak begitu menarik sebab novel ini serius dan tidak cukup menghibur.

Masalah yang dinilai dalam penggalan resensi tersebut adalah ….

A. Kekurangan atau kelemahan novel tersebut

B. Keunggulan atau kelebihan novel tersebut

C. Latar belakang pengarang novel

D. Kekurangan dan kelebihan novel tersebut

E. Sinopsis novel tersebut

Jawaban: D

37. Cermati teks berikut!

Insiden” kecil ini mewarnai karya Suwarno, yang kalau tidak salah juga merupakan disertasinya. Suwarno adalah orang Yogya. Pendeknya, ia hidup di sana dan merasakan demikian membudaya, Suwarno mengagumi Hamengku Buwono IX.akibatnya, buku itu over-repetitive, kurang bermutu, dan kurang perbandingan.

Penggalan resensi tersebut merupakan unsur resensi yang menunjukkan ….

A. Keunggulan buku

B. Isi pokok buku

C. Deskripsi buku

D. Kelemahan buku

E. Identitas buku

Jawaban: D

38. Cermati identitas buku berikut!

Judul : Sekolah itu Candu

Penulis : Roem Topati Masang

Penerbit : Inside Press, Yogyakarta

Cetakan : Pertama, Juli 2007

Tebal : xvii + 178 halaman

Kelebihan : Buku ini menggunakan bahasa komunikatif, tidak terkesan menggurui, 

dan patut dibaca semua kalangan.

Kelemahan : Desain cover buku kurang menarik

Paragraf yang tepat untuk menggambarkan kelebihan dan kelemahan buku sesuai dengan data tersebut adalah ….

A. Buku ini mengangkat masalah aktual dan cerdas, tetapi tidk terkesan menggurui. Bahasa yang digunakan komunikatif. Namun, kover buku sengaja didesain dengan penampilan klasik naskah tua mengesankan sebagai bacaan berat. Terlepas dari kekurangannya, buku ini patut dibaca oleh semua kalangan.

B. Buku ini mengangkat masalah aktual, cerdas, dan terkesan menggurui. Bahasa yang digunakan komunikatif. Namun, kover buku sengaja di desain dengan penampilan klasik naskah tua mengesankan sebagai bacaan berat. Terlepas dari kekurangannya, buku ini patut dibaca oleh semua kalangan.

C. Buku ini mengangkat masalah aktual, cerdas, dan terkesan menggurui. Bahasa yang digunakan komunikatif. Namun, kover buku sengaja di desain dengan penampilan klasik naskah tua mengesankan sebagai bacaan berat. Buku ini patut dibaca oleh semua kalangan.

D. Buku ini mengangkat masalah yang aktual, dan cerdas, tetapi tidak terkesan menggurui. Bahasa yang digunakan komunikatif. Namun, kover buku sengaja didesain dengan penampilan menarik. Terlepas dari kekurangannya, buku ini patut dibaca oleh semua kalangan.

E. Kover buku ini sangat bagus membuat orang yang melihatnya ingin membacanya, namun buku ini seakan menggurui pada pembacanya.

Jawaban: C

39. Cermati kutipan teks berikut!

Judul Buku : Ayat – Ayat Cinta

Pengarang : Habiburrahman El Shirazy

Tempat : Jakarta

Penerbit Buku : Penerbit Republika

Tahun Penerbit : 2004

Tebal Buku : 20,5 x 13,5 cm

Keunggulan : Novel Ayat – Ayat Cinta mengajak kita untuk lebih jernih, lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman, kehidupan dan juga cinta. 

Kekurangan : Menggunakan terlalu banyak kata dalam bahasa Arab yang tidak mudah dipahami.

Paragraf yang tepat untuk menggambarkan kelebihan dan kelemahan buku berdasarkan data buku tersebut adalah ….

A. Novel yang ditulis Habiburrahman El Shirazy adalah novel terlaris di Indonesia. Novel ini tampak memiliki banyak kelebihan. Kelemahan nyaris tidak terdapat dalam novel ini.

B. Novel terbitan tahun 2004 ini adalah novel penting yang mengajak pembaca untuk lebih jernih dan cerdas. Buku setebal 20,5 x 13,5 cm sangat laris di pasaran.

C. Novel yang ditulis Habiburrahman El Shirazy diterbitkan oleh Penerbit Republika. Novel ini disajikan dengan menggunakan bahasa campuran. Bahasa tersebut adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab.

D. Novel Ayat – Ayat Cinta terbitan tahun 2004 ditulis oleh Habiburrahman El Shirazy ini mengajak kita untuk lebih jernih, lebih cerdas, dalam memahami cakrawala keislaman, kehidupan, dan juga cinta. Sayangnya, novel ini menggunakan terlalu banyak kata berbahasa Arab yang tidak mudah dipahami.

E. Novel ini ditulis Habiburrahman El Shirazy yang mana membahas tentang cinta dengan nuansa islam. Novel tersebut sangat mudah dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab

Jawaban: D

40. Cermati informasi berikut!

Judul Buku : Laskar Pelangi

Pengarang : Andrea Hirata

Penerbit : Bentang Pustaka, Yogyakarta

Keunggulan : Hubungan antara satu bagian dari bagian lain harmonis dan dapat menimbulkan rasa penasaran pembaca.

Kelemahan : Penggunaan nama-nama ilmiah dalam ceritanya dapat menghambat imajinasi pembaca yang kurang paham dengan kata tersebut.

Paragraf yang tepat untuk menggambarkan kelebihan dan kelemahan buku berdasarkan data buku tersebut adalah ….

A. Laskar Pelangi merupakan buku pertama dari Tetralogi Laskar Pelangi atau gabungan dari empat karya berbeda, buku kedua Sang Pemimpi berikutnya Edensor dan Maryamah Karpov. Buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka, Yogyakarta. 

B. Keunggulan buku ini adalah hubungan antara satu bagian dan bagian yang lain harmonis dan dapat menimbulkan rasa penasaran pembaca. Oleh karena itu, buku ini laris di pasaran

C. Selain menarik, kelebihan buku Laskar Pelangi memiliki hubungan harmonis antara satu bagian dari bagian yang lain dan dapat menimbulkan rasa penasaran pembaca. Akan tetapi, penggunaan nama-nama ilmiah dalam ceritanya dapat menghambat imajinasi pembaca yang kurang paham dengan kata tersebut.

D. Kelemahannya adalah penggunaan nama-nama ilmiah dalam ceritanya dapat menghambat imajinasi pembaca yang kurang paham dengan kata tersebut sehingga pembaca akan lebih repot karena harus membuka halaman glosarium jika ingin tahu artinya.

E. Buku ni ditulis oleh Andrea Hirata di Jakarta. Setelah kita membaca novel ini akan banyak kata-kata ilmiah yang kita dapat.

Jawaban: C

Our website uses cookies to enhance your experience.
Accept !